Støtteforening

Vedtægter for støtteforeningen ”Støtteforeningen Jejsing Friskole”

§ 1.
Støtteforeningen „Støtteforeningen Jejsing Friskole” har hjemsted i Hostrup sogn, Tønder kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at bevare et lokalt samlingssted ved at yde økonomisk støtte til Jejsing Friskole, eller almennyttige formål, der foregår på denne skole.
§ 3.
Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en moralsk eller aktiv indsats til opnåelse af formålet. Det påhviler bestyrelsen at fastsætte et kontingent.

§ 4.
Foreningens drift gennemføres ved frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og bibringe medlemmerne samhørighedsfornemmelse med Jejsing Friskole.
§ 5.
Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes til højeste forrentning i pengeinstitut eller i sikre værdipapirer. Efter beslutning i bestyrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af formålet. Det forudsættes, at foreningen oparbejder en betydelig formue som garanti for fremtidig støtte. Foreningen udgør en del af det økonomiske fundament for Jejsing Friskole.
Værdipapirer, bank- eller sparekassebøger m.v. skal noteres i foreningens navn, og det påhviler bestyrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.
§ 6.
Medlemskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art, men alle medlemmer har ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan afgive stemme på andres vegne.
§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juli på Jejsing Friskole. Den indkaldes ved annoncering på skolens hjemmeside, Jejsings hjemmeside, infostandere samt Facebook til medlemmerne med mindst 8 dages varsel og med følgende faste dagsorden:
    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
    4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    5. Valg af 2 revisorer samt én suppleant.
    6. Indkomne forslag.
    7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. – Den indkaldes af bestyrelsen som ordinær generalforsamling, idet særlig dagsorden skal opgives.
§ 10.
Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen (jfr. § 14 og 15).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Over generalforsamlingens forløb føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører.
§ 11.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges de 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, idet der hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling. Bestyrelsen på Jejsing Friskole udpeger et sjette medlem, der ikke har stemmeret.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler.
§ 12.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres. Der føres en beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.
Meddelelse af bankfuldmagt kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
§ 13.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år inden den 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status, som skal revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse.
Revisorerne har med mellemrum ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn. Sådanne skal beskrives i regnskabets revisionskommentarer.
§ 14.
Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med to tredjedeles majoritet på en generalforsamling, hvor forslag til ændring er på dagsordenen.
§ 15.
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedels majoritet, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.
Det påhviler bestyrelsen at fungere, indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet. Mulige overskydende midler tilfalder Jejsing Friskole. Såfremt Jejsing Friskole lukkes, tilfalder overskuddet foreninger i Hostrup sogn efter bestyrelsens valg

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26 /06 2012.

Underskrevet af dirigent og bestyrelse.

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler