Politikker

Trivsel

Vi lægger vægt på et forpligtende fællesskab, som både børn og voksne er en del af. Et forpligtende fællesskab betyder, at alle har rettigheder og pligter, men alle kan også nyde at være en del af et større fællesskab.

I det forpligtende fællesskab ligger også respekten for forskelligheder; vi er alle forskellige og skal have lov til at være det. Samtidigt kan og skal alle bidrage til fællesskabet – hver på sin måde.

Helt konkret betyder det bl.a.:

  • Alle taler pænt til hinanden og om hinanden.
  • Sociale medier må ikke bruges i skoletiden – børnenes kontakt med hinanden via sociale medier er forældrenes ansvar (vi gør opmærksom på, at aldersgrænsen for at oprette egen konto på sociale medier er 13 år).
  • Vi lægger vægt på alderssvarende omgang børnene imellem og en alderssvarende omgang med børnene i hjemmet.
  • Tæt kontakt mellem de voksne og børnene på skolen, samt et tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet for fælles at kunne tage hånd om børnenes trivsel.

Anti-mobbestrategi

Vi tolererer ikke mobning og forstår mobning som følgende: ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være” – Helle Rabøl Hansen, DPU, Anti-mobbekonsulent.

Vi har så tæt kontakt mellem børn og voksne, samt børnene imellem, at vedvarende drillerier i skoletiden opdages, før det bliver til mobning.

Mobning grunder tit i lav selvtillid og lavt selvværd hos begge parter. Vi lægger på skolen vægt på tillid til egne evner og arbejder med børnenes selvværd. På den måde ruster vi børnene til både at sige fra og være åbne og tolerante overfor forskelligheder.

Vi vil gerne understrege, at mobning altid er de voksnes ansvar og dermed også forældrenes. Kun ved et samarbejde mellem forældrene og skolen, samt forældrene imellem, kan mobning forebygges.

Konstaterer skolelederen, personalet eller forældrene alligevel mobning i skoletiden eller andre problemer med det psykiske undervisningsmiljø, skal der fra skolens side udarbejdes en handleplan indenfor 10 dage, som beskriver, hvordan problemet skal afhjælpes. Forældrene informeres om denne handleplan. Det er skolelederens ansvar, at handleplanen følges.

Ifølge loven har forældre ret til at klage over skolens håndtering af problemer. Klagen skal være begrundet og indgives til skolelederen eller bestyrelsen. Kan bestyrelsen ikke give klagen fuldt medhold, sendes klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som træffer den endelige afgørelse. 

Digital mobning

Sociale medier må ikke bruges i skoletiden, og børnenes brug af de sociale medier er forældrenes ansvar.

Oplever forældrene digital mobning af deres barn, anbefaler vi, at forældrene henvender sig til det mobbende barns forældre for at aftale, hvordan mobningen stoppes. Forældrene kan også kontakte Tønder kommunes SSP.

Digital mobning har tit indflydelse på børnenes skolegang. Derfor beder vi om at skolen informeres om problemerne. På den måde kan vi bakke op om løsningsprocessen.

Hvis skolen har mistanke om digital mobning af et barn, kontakter skolen de involverede forældre.

Dreng i stribet trøje der står og maler

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Dreng i stribet trøje der står og maler